hasan-azis
Интервюта

Мостът над Арда става сцена

Хасан Азис, кмет на Кърджали

Изпълняваме европейски проекти за над 90 млн. лв., казва кметът на Кърджали Хасан Азис

Г-н Азис, Кърджали натрупа сериозен опит в усвояване на европейски пари по различни програми. През 2010 бе в челната тройка в страната по брой спечелени проекти. Къде е днес в тази класация?

Община Кърджали води една много активна политика по отношение подготовката, кандидатстването и реализирането на проектите. Затова още през 2003 г. създадохме специален отдел в общинска администрация. Това даде резултат. И през 2010 г. наистина Кърджали бе на 3-то място по брой на реализираните проекти в страната. По официална информация към настоящия момент сме на 6-то място, което също е един добър показател за нас. В момента общата стойност на проектите, които приключват, които се изпълняват и които в най –скоро време се очаква да стартират, е 90 млн.лв. Това надвишава повече от два пъти размера на общинския бюджет за 2012 г. Всичко това означава не само подобряване жизнената среда, но генерира и нови работни места.

Проектите са насочени в различни дейности – инфраструктура, социални дейности, култура и туризъм, образование. Бяхме сред първите общини, която подписаха договор по ОП „Регионално развитие” за рехабилитация и ремонт на общинска пътна мрежа и така бяха усвоени 4,3 млн. лв. По тази програма приключи и първият етап от изграждането на парк „Арпезос –Север” в центъра на града за 8,7 млн. лв. След цялостното завършване с общата си площ от 238 дка паркът ще бъде най –големият не само в България, но и на Балканите. „Арпезос –Север” е новият зелен символ на Кърджали, изграден на мястото на бившите казарми. Работата по първите 64 дка вече приключи. В Градската градина са изградени алеи, беседки за отдих, зона със седем детски площадки, система от декоративни водни ефекти – фонтани и две каскади, водопад, изкуствено езеро с площ 5 дка. Цялото осветление е със захранване от соларни батерии. За охрана на парка е монтирана система за видионаблюдение Посетителите имат достъп до безжичен интернет, изграден е и паркинг с 90 места. Така след 51 г. Кърджали ще има своя четвърти парк и ще затвърди името си най-зеленият град в България.

В ход е и проект за подобряване на образователната структура, включваща саниране на 7 училища и детски градини за 3 млн.лв.

Какви други проекти имате?

Не са малко проектите, насочени към социалната сфера. Предстои изграждането на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище по проект „Дом за всяко дете” на стойност 2,3 млн.лв. Проектите, които се реализират в Кърджали, се измерват не само по критериите като големина и полезност. Нашата амбиция е те да дават основа за развитие на Кърджали с хоризонт не от 5-10 г., а най-малко 20, 30 50 г. напред. Затова вече десет години отделяме в бюджета специални средства за проектиране на инфраструктурни проекти или за подготовка на проекти за предстоящи оперативни програми. Това ни позволява да имаме висока степен на проектна готовност по оперативни програми, даже по такива, които все още не са отворени. Смятам, че в това е нашето предимство.

Готов ли е вече проектът за интегрирания план за градско възстановяване и развитие?

Ние сме един от 36-те агломерационни центрове, които разработват този проект. Интегрираният план ще ни даде основата за развитие през следващия планов период 2014-2020 г., т.е средносрочната визия за развитие на Кърджали. Той ще определя зоните на въздействие в следващия програмен период. Така ще бъдат очертани по – ясно територии и дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градските зони и града като цяло. Радостното е, че има много голям обществен интерес. Преминаха вече първите обществени обсъждани на фокус-групите, направени бяха и анкетни проучвания. Определени са и зоните за въздействие. Интегрираният план позволява не само да се идентифицират проектните идеи на заинтересованите страни, но да се определят възможностите за публично –частните партньорства и потенциалните инвеститори.

Докъде стигна изграждането на пречиствателната станция?

Извървяхме един доста дълъг път на проектиране, проучване, анализ за този проект. Съвсем скоро, до края на октомври очакваме решение за одобрение. Прогнозната стойност за проекта е около 71 млн.лв., а срокът за изпълнение е 2 г. Това е проект от голямо значение за развитието на Кърджали.От една страна, ще реши не само екологични проблеми. Погледнато в перспектива изграждането на пречиствателната станция означава и нещо друго- повишаване стандарта на живот на хората, означава, че предприятията в промишлените зони вече ще могат да работят по-спокойно и екологосъобразно. Кърджали, както всички други градове в страната, трябва да реши проблема за отпадните си води. Надяваме се това да стане в края на 2014 г.

Кога Кърджали ще има регионално депо за обработка на битови отпадъци?

Това е въпрос, който занимава не само община Кърджали, той е актуален и за всички останали общини от област Кърджали, както и за и хасковската община Ивайловград. Досега трябваше да приключи строежът на депото, но той се проточи във времето. До края на тази година свършва и удълженият срок на финансовия меморандум с програмата ИСПА за отпускане на безвъзмездна субсидия. Стойността на новия договор е 14, 6 млн. евро, а старият беше за 22 ,8 млн.евро. Притеснението на всички кметове е, че проектът се бави. И че беше силно редуциран и като дейности, и като мащаби. Опасенията ни са, че след 5-6 години депото ще запълни своя капацитет и ние ще дойдем на изходната си позиция, т.е ще се сблъскаме с необходимостта от изграждане на ново депо. Това е един проблем, който не е решен включително и от МОСВ. Изразявам надеждата си, че проектът ще се изпълни в първоначалния му вариант.

Общината получи безвъзмездна помощ по ОП „ Регионално развитие” за реализирането на туристически атракции за 3,8 млн. лв.

Да, по проекта „Перперикон-дом на богове и хора” вече има подписан договор за 3,8 млн.лв. С неговото реализиране ще се даде сериозен тласък на развитието на туризма в община Кърджали. Перперикон е туристическа емблема не само на Кърджали, но и на нашата страна. За нас беше изключително важно да разработим този проект и той да получи еврепейско финансиране. Убеден съм, че след изпълнението му археологическият комплекс ще има друго значение, друга визия и друга притегателна сила. Древният град на траките, едно от Чудесата на България, ще бъде сред основните туристически атракции в страната. Перперикон ще засенчи много големи археологически паметници, намиращи се на Балканския полуостров и в Европа. В рамките на 24 месеца по проекта ще бъде извършено укрепване на скалния масив, ще се изгради туристическа инфраструктура, предвижда се оформяне на художествено осветление. Туристически продукт ще спомогне за цялостното развитие на културно – историческия туризъм в Източните Родопи и начертаване на нови общи маршрути както в рамките на област Кърджали, така и с близките региони Хасково и Смолян и със съседните балкански страни-Гърция и Турция.

Кърджали е място, където живеят различни етнически общности, а културата е най-добрия мост за сближаването им. Каква е идеята на проекта „Мостът- кръстопът на култури” и на какви иновативни културни събития ще станат свидетели кърджалийци в близките седмици?

Културата е общият език на всички народности, националности и етноси. Кърджали и всеки кърджалиец може да бъде охарактеризиран с това, че умее да създава мостове към другите хора, към другите култури. Мостът и в човешки смисъл, и като съоръжение, е нещо,което свързва, а не разделя. Това е и голямото послание на проекта „Мостът- кръстопът на култури”.Идеята е да се използват откритите пространства -парковете и мостовете над Арда – за културен и артистичен обмен. Това ще позволи не само на млади и дебютиращи творци да експериментират в мултикултурна среда, но ще развие и нов тип връзки между изкуство и публика, ще насърчи нови групи от населението да участват в социалния и културен живот на града. Празниците на изкуствата включват дни на музиката, фотографията и приказката. Проявите започват от 22 септември и ще продължат до 21октомври – Деня на Кърджали. В продължение на няколко седмици предстои да станем свидетели, но и участници в много концерти, фотоизложби „Аз и моят град” и „Старият Кърджали”. Ще бъде организиран карнавал на приказни герои. За първи път в града ще се проведе уикенд фестивал „Мостът”. Предвижда се цялото протежение на новия мост над р. Арда, свързващ най-големия квартал Възрожденци с централната градска част, да бъде трансформирано в сцена за творчество на артисти и граждани. Ще бъдат оформени кътове за експониране на различни творби, дизайнерски ателиета, места за изява на музиканти и танцьори. Но нека не разкривам всички изненади, те ще станат известни чрез в. „Стандарт”, който е наш медиен партньор.